„TEHNOZAŠTITA“ d.o.o. Mostar, je društvo za inženjering, graditeljstvo i zaštitu sa sjedištem u Mostaru, u ulici Biskupa Čule b.b. registrirano kod nadležnog Općinskog suda.

+387 36 397 160
info@tehnozastita.ba
Image thumbnail

Sve što poslodavci trebaju znati o Zaštiti na radu u BiH

Sve što poslodavci trebaju znati o Zaštiti na radu u BiH

Pravilna zaštita na radu preduvjet je svakog uspješnog radnog procesa, kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu. Bez adekvatne zaštite i svih mjera predostrožnosti koje propisuje zakon, drastično raste rizik od ozljeda, bolesti uzrokovanih radom pa čak i nezgoda sa smrtnim ishodom. Na žalost, vijesti o sličnim pojavama česte su na stranicama crnih kronika. Ono što naročito žalosti je činjenica da se znatan dio negativnih događanja mogao spriječiti pravilnom primjenom svih propisa zaštite na radu. 

Zakonske obveze poslodavaca u polju Zaštite na radu u BiH   

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških i proizvodnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika. Ovo važno polje zaštite regulirano je Zakonom o zaštiti na radu koji propisuje niz odredbi usmjerenih na sprječavanje ozljeda nastalih pri radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad. Odgovorni za osiguranje najvišeg stupnja zaštite na radu su poslodavci.

Zakon je poslodavcima propisao niz obveza među kojima je izrada procjene rizika, osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osiguravanje zdravstvenih pregleda radnicima zaposlenim na određenim poslovima. Pored brige o radnicima, nužno je osigurati besprijekornu ispravnost radnog okoliša. S tim u vezi, poslodavci su dužni osigurati ispitivanje elektroinstalacija i drugih čimbenika u radnom okolišu, te ispitivanje radnih strojeva i radne opreme kako bi se osigurala njihova ispravnost. O svemu je nužno voditi preciznu evidenciju na EK obrascima. 

Samo ovlaštena društva mogu vršiti ispitivanje i certificiranje za zaštitu na radu

Kako bi se osiguralo da uposleni imaju najviši stupanj zaštite, Zakon propisuje da samo ovlaštene firme mogu raditi poslove vezane za osiguranje Zaštite na radu. 

Društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar vodeće je poduzeće za zaštitu na radu u Bosni i Hercegovini. Ovlašteno je od strane nadležnih ministarstava za pregled i ispitivanje instalacija, vršenje obuka i osposobljavanja, te atestiranje i certificiranje poduzeća u poljima Zaštite na radu.  

Od čega početi? Od dokumentacije!     

Zaštita na radu kreće od faze projektiranja. Potrebno je da ovlaštena tvrtka obavi poslove izrade dokumentacije u cilju zadovoljenja svih zakonski propisanih mjera zaštite na radu tijekom faze projektiranja. 

Prije svega poslodavac mora osigurati izradu Elaborata zaštite na radu i Općih akata. U cilju smanjenja rizika za djelatnike, potrebno je uraditi Procjenu opasnosti za radna mjesta, te dokumentaciju za minimalne tehničke uvjete. Ukoliko je to primjenjivo, potrebno je uraditi Elaborat o uređenju gradilišta, te Elaborat o opremanju objekata i postrojenja znakovima sigurnosti. Nadalje je potrebno ocijeniti kompletnu tehničku dokumentaciju sa aspekta primijenjenosti mjera zaštite na radu.   

Za sve to, pouzdan partner poslodavcima u Bosni i Hercegovini je društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. iz Mostara. Tvrtka ovlaštena od strane nadležnih institucija za sve vrste poslova zaštite na radu i tvrtka sa timom licenciranih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom koji će klijentima pružiti pouzdanu i kvalitetnu uslugu. 

Obuka i osposobljavanje radnika za Zaštitu na radu

Zakonska obveza poslodavca je osigurati obuku i osposobljavanje radnika za zaštitu na radu prije početka rada, kod svih relevantnih promjena u radnom procesu, te kod upućivanja na novo radno mjesto. Obuku je potrebno periodično obnavljati kako bi radnici u svakom trenutku bili spremni primijeniti propise i pravila zaštite na radu. 

Najvažnija osposobljavanja su obuka zaštite na radu, te rad na siguran način sa strojevima. Zakon propisuje da je potrebno organizirati vježbu evakuacije i spašavanja najmanje jednom godišnje.   

”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar ovlaštena je od strane nadležnih ministarstava za provođenje obuka u polju Zaštite na radu, te je vaš idealni partner.  

Atesti za instalacije i sredstva rada

Ispravna i potpuna dokumentacija, te redovito organiziranje obuka uposlenih, samo su dio sustava zaštite na radu. Nužno je osigurati pregled i ispitivanje instalacija i sredstava rada, koji mora izvršiti ovlaštena institucija. Nakon zadovoljavajućeg pregleda, vaša tvrtka će dobiti odgovarajuće ateste – uporabne dozvole. 

Ovisno o radnom okružju i naravi radnog procesa, licencirani stručnjaci između ostalog trebaju ispitati funkcionalnost elektroenergetskih postrojenja, električnih uređaja i električnih instalacija, strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, te VN opreme. Nužno je ispitati i gromobranske instalacije, instalacije uzemljenja, zaštitu od statičkog elektriciteta, te zaštitu od direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom. Potrebno je ispitati i funkcionalnost sustava za dojavu zapaljivih plinova i para, intenzitet osvijetljenosti te eventualne fizikalne i kemijske štetnosti radnog okoliša.    

Poslodavci su obvezni osigurati navedene preglede i ispitivanja instalacija i sredstava rada od strane ovlaštene institucije, te za sredstva rada imati odgovarajuće ateste/uporabne dozvole. Za te i brojne druge poslove iz polja zaštite na radu, vaš partner je ovlašteno društvo ”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar.  

Savjetovanje, pomoć i nadzor nad provođenjem zaštite na radu       

Brojne tvrtke imaju ograničene resurse, te ne mogu među svojim uposlenicima imati osobu koja će biti zadužena za nadzor nad provođenjem zaštite na radu, ispunjavanjem rokova za potrebna ispitivanja i obuke, te pravilnim ustrojem potrebnih evidencija.       

”TEHNOZAŠTITA” d.o.o. Mostar i tu može pomoći poslodavcima, pružajući usluge nadzora, savjetovanja i pomoći u vođenju poslova zaštite na radu za tvrtke. Stručnjaci Tehnozaštite, u dogovoru s poduzećem mogu u potpunosti preuzeti vođenje zaštite na radu, što podrazumijeva i pružanje stručne pomoći pri inspekcijskim nadzorima.